2- نصب (راه اندازي)                                 2.INSTALLATION 1-2 : معرفي تابلو فرمان2.1 Introduction to control panel                             

           تابلوي فرمان براي استفادة كاربر و شخص نصب كنندة دستگاه به طور دوستانه طراحي شده است.معمولاً برنامه ريزي لازم نيست،چراكه تنظيمات اولية كارخانةسازنده به نحو دقيقي انتخاب شده و كاربردهاي اصلي شيرين تناسب را دارد،با اين حال پارامترها(معيارها)قابل برنامه ريزي هستند تا تنظيم كنترل ژنراتوركامل شود . معيارهاي(مشخصه ها)برنامه ريزي شده در حافظه اي كه از دست رفتني نيست ذخيره مي شوند و بنابراين تمام اطلاعات نگه داشته مي شوند حتي در مواقعي كه جريان برق به طور كامل قطع مي شود.

2-2 : استقرار دستگاه                                            2.2 Mounting the Unit  

دستگاه طوري طراحي شده كه به طور دستي نصب شود . كاربر نمي تواند به قطعات مگر از طريق تابلو فرمان دسترسي پيدا كند.

دستگاه را در جاي تخت (صاف) قرار دهيد بر روي سطح عمودي نصب شود. دستگاه تابلو فرمان به طور استاندارد در ابعاد  68*140(ميلي متر) باز مي شود . قبل از نصب ، فنر فولادي را از دستگاه باز كنيد ، و سپس آنرا از قسمت بازشو دستگاه عبور دهيد. دستگاه در اين موقعيت بوسيلة فنر فولادي مستقر مي شود.

3-2 : سيم كشي دستگاه        2.3 Wiring the Unit    

اخطار : دستگاه داراي فيوز نمي باشد.

از يك فيوز خارجي استفاده شود براي ،

فاز ژنراتور : R-S-T

قطب مثبت باطري : BAT (+)  .

فيوز را در جايي نصب كنيد كه نزديك دستگاه بوده و امكان استفاده و دسترسي كاربر به آن آسان باشد.

درجة فيوز بايد 6 آمپر باشد.

اخطار برق كشنده است.

هميشه قبل از اتصال دستگاه منبع انرژي برق را قطع نمائيد.

1- هميشه قبل از وارد كردن سيمها توسط پيچ گوشتي

دو شاخةبرق را از پريز خارج نمائيد.

2- هميشه هنگام نصب،به راهنماي مقررات سيم پيچي مراجعه كنيد.

3- يك مجموعة مناسب كه به سادگي در دسترس باشد از دستگاههاي قطع كننده بايد به عنوان بخشي از سيستم شما باشد ( مثل فيوزهاي خودكار ).

4- دستگاه قطع كنندةجريان نبايد بر روي سيم انعطاف پذير (نرم)نصب شود.

5- ساختار برق اصلي بايد شامل سيستم محافـظتي پشـتيباني مناسب با مدار كوتاه (به عنوان مثال يك فيوز يا قطع كنندة مدار)باشدكه داراي ظرفيت قطع كنندگي بالا است.

HBC با حداقل 1500 آمپر.

6- از كابلهايي استفاده كنيد كه ظرفيت كافي را براي انتقال جريان و تحمل درجه حرارت داشته باشند.حداقلmm² 75/0.

4-2 : ورودي ها و خروجي ها :Inputs and Outputs                            

٭اتصال رديفي داده ها(سري) : اين اتصالات استفاده مي شوند براي انتقال داده ها بهPC  (كامپيوتر)از طريق آداپتور سري.

(+) BAT و (-) BAT : قطب مثبت را با (+) و منفي را با (-) نشان مي دهند كه فراهم كنندة جريان مستقيم DC هستند و بايد ترمينالها به اين قسمت اتصال شوند.

براي مناسب بودن وضعيت قطبها ، در صورت اشتباه بستن قطبها دستگاه عمل نخواهدكرد. دستگاه هم با باطري 12 ولت و هم 24 ولت عمل مي كند.

R-S-T : فازهاي برق را به اين ورودي ها وصل كنيد.محدودة ولتاژ حداقل و حداكثر قابل تنظيم و برنامه ريزي است.

L1 , L2 , L3:سيمهاي فاز ژنراتور را به اين وروديها اتصال دهيد.محدودة ولتاژ حداقل و حداكثر قابل تنظيم و برنامه ريزي است.

برق نول : (MAINS NEUTRAL) ترمينال نول (خنثي) براي برق فازها در نظر گرفته شده است.

نول(خنثي)ژنراتور : (GENERATOR NEUTRAL) براي ژنراتور نيز يك سيم نول(خنثي) در نظر گرفته شده است.

كليدهاي برق : (MAINS CONTACTOR)  انرژي كنتاكتور برق از طريق اين خروجي تأمين ميشود.اگر ولتاژ خروجي حداقل يكي از برقهاي فاز از محدودة برنامه ريزي شده خارج شود ، كليدهاي برق قطع شده و انتقال انرژي ميسر نمي باشد. براي امنيت بيشتر كليد ژنراتور كه در وضعيت عادي بسته است را بايد به طور رديفي به اين خروجي وصل نمود.درجة رلة اتصال 16A/28V-AC مي باشد.

11- خروجي رلة كمكي : (AUXILIARY RELAY OUTPUT) اين رله ها با پيروي از برنامه ريزي 4 عمل متفاوت را صورت مي دهند.درجة رلة اتصال 10A/28V-DC مي باشد.

1) رلة اخطار :(ALARM RELAY) اگر خطري رخ داده شود،اين رله فعال خواهد شد.وقتي كليد قطع اخطار فشرده شود اين رله غير فعال مي شود.

2)رلة توقف: (STOP RELAY) اين رله در حالي فعال است كه فرمان ايست موتور از قبل برنامه ريزي شده باشد.

3)رلة پيش حرارتي : (PREHEAT RELAY) اين رله طوري برنامه ريزي شده كه قبل از راه اندازي موتور فعال مي شود.هنگامي كه موتور كار مي كند اين رله غير فعال است.

12- خروجي ميل لنگ (محور موتور) : (CRANK OUTPUT) خروجي موتور هنگامي كه ولتاژ – آلترناتور(دينام) به 100 ولت و يا فركانس به HZ10 مي رسد اين رله به طور اتوماتيك خاموش مي شود.درجة اين رله 10A-28V-DC مي باشد.

13- خروجي سوخت : (FUEL OUTPUT) خروجي سوخت مصرفي موتور به يك سلنوئيد(حسگر)مجهز شده است.قبل از استارت زدن براي روشن كردن موتور اين دستگاه (واحد)فعال مي شود،نشانگر اخطار مربوطه روشن خواهد شد و اخطار خروجي عمل خواهد كرد.اين اخطار از عملكرد عادي دستگاه ژنراتور جلوگيري نخواهد كرد.

16- 15 (+) باطري و (-) باطري : (+) مثبت و (-) منفي فراهم كنندة برق مستقيم DC هستند و اتصالات مربوطه بايد به اين ترمينالها وصل شوند.به قطبهاي آنها توجه كنيد در صورت اشتباه بستن دستگاه عمل نخواهد كرد . دستگاه هم با باطري 12 ولت و هم 24 ولت عمل خواهد كرد .

17- ورودي قفل برنامه : (PROGRAM LOCK INPUT) اين ورودي جهت جلوگيري از تغيرات نا خواسته در مقادير برنامه ريزي شده استفاده مي شود.اگر اين قفل باز باشد ، مقدار و اندازة برنامه از طريق دكمه هاي جلوي تابلو فرمان قابل تغيير هستند. ولي اگراين ورودي به برق منفي DC مستقيم اتصال داده شود ، امكان تغيير مقدار برنامه داده نمي شود.

18- كليد حداقل سطح خنك كننده : (LOW COOLANT LEVEL SWITCH) كليد سطح مايع خنك كنندة رادياتور را به اين ترمينال اتصال دهيد.در صورتي كه سطح مايع پائين بيايد اين كليد مدار برق منفي را مي بندد.(يعني جريان منفي ارصال مي شود) اين ورودي براي جلوگيري از اشتباه به صورت تأخيري عمل مي كند.

19- ورودي اخطار يدكي شمارة 3 : (SPARE-3 ALARM INPUT) سوئيچ اخطار يدكي را به اين ورودي وصل كنيد . اين سوئيچ بايد از نوع منفي مدار بسته باشد.

20- ورودي اخطار يدكي شمارة 2 : (SPARE-2 ALARM INPUT) سوئيچ اخطار يدكي را به اين ورودي وصل كنيد . اين سوئيچ بايد از نوع منفي مدار بسته باشد.

21- ورودي اخطار يدكي شمارة 1 : (SPARE-1 ALARM INPUT) سوئيچ اخطار يدكي را به اين ورودي وصل كنيد . اين سوئيچ بايد ار نوع منفي مدار بسته باشد.

22- سوئيچ درجة حرارت بالا : (HIGH TEMPEREATURE SWITCH) سوئيچ درجه حرارت بالا را به اين ورودي وصل كنيد. اين سوئيچ بايد از نوع منفي مدار بسته باشد.

23- سوئيچ فشار روغن پائين : (LOW OIL PRESSURE SWITCH) سوئيچ فشار پائين را به اين ورودي وصل كنيد. در حالت عدم وجود فشار روغن ، اين سوئيچ بايد مدار منفي بسته باشد. اين ورودي بايد به نحو مناسبي متصل شده باشد تا دستگاه درست عمل كند . اگر فشار روغن كافي نباشد ، ژنراتور روشن نخواهد شد و چراغ فشار روغن چشمك خواهد زد. با اين وجود اگر فشار روغن به حد نرمال برسد ، دستگاه مجدداً كار خود را آغاز خواهد كرد.

24- ورودي توقف اضطراري : (EMERGENCY STOP INPUT) دكمة توقف اضطراري به اين ورودي وصل شده است. هنگامي كه كليد فشرده مي شود ، اين عمل موجب اتصال برق منفي (-) DC مستقيم مي شود. (يعني مدار منفي  (-) بسته     مي شود).با فشردن دكمة stop كه در جلوي صفحة فرمان قرار گرفته عمل توقف اضطراري را انجام مي دهيم. وقتي كه دكمة STOP فشرده شده است ژنراتور كار نخواهد كرد.وقتي كه اين فرمان از بين رود ، دستگاه به طور عادي كار خود را از سر خواهد گرفت. اين اخطار (آلارم) موجود مي شودتا ژنراتور توليد برق ننمايد ، ولي موتور تا پايان دورة خنك كاري كار خواهد كرد.

26- كليد درجه حرارت بالاي دينام (آلترناتور) :

 (ALTERNATOR HIGH TEMPERATURE SWITCH)كليد درجه حرارت بالا را در مكاني بين سيم پيچهاي آلترناتوربه جهت زياد شدن درجه حرارت قرار دهيد. اگر اين ورودي استفاده نشود ، آنرا به ترمينال منفي برق DC اتصال دهيد ، در غير اين صورت آلارم اخطار به طور پيوسته عمل خواهد كرد . اين آلارم اخطار موجب قطع بارگيري (قطع برق) ژنراتور خواهد شد ، ولي موتور تا پايان دورة خنك كاري كار خواهد كرد.

27- كليد درجه حرارت بالاي روغن : (OIL HIGH TEMPERATURE SWITCH)

كليد (سوئيچ)درجه حرارت بالاي روغن را به اين ورودي اتصال دهيد.اين كليد بايد از نوع مدار بستة منفي باشد.

5 .2 صفحة نمايش ديجيتال : (Digital Display) :

نمايش اين صفحه شامل :

( R ) O ولتاژ فاز

( S ) O ولتاژ فاز

( T ) O ولتاژ فاز

( L1) O ولتاژ فاز ژنراتور

( L2 ) O ولتاژ فاز ژنراتور

( L3 ) O ولتاژ فاز ژنراتور

(L1 ) O فركانس فاز ژنراتور ( دور موتور بر حسب دور بر دقيقه (RPM) ).

DC O ولتاژ فراهم شدة DC برق مستقيم.

6 .2 نمايش چراغهاي (LED) : (Led displays)

MAINS ON : (سبز رنگ) اين چراغ LED هنگامي روشن مي شود كه ولتاژ هر 3 فاز در محدودة مناسب خارج شده است .

MAINS OFF: (قرمز رنگ)اين چراغ LED هنگامي روشن مي شود كه حداقل ولتاژ يكي از فازها از محدودة مناسب خارج شده است.

GENERATOR : (زرد رنگ) وقتي اين چراغ LED روشن مي شود كه هر 3 فاز ژنراتور در محدودة از پيش برنامه ريزي شده قرار دارد .

LOAD GENERATOR : (زرد رنگ)هنگامي اين چراغ LED  روشن مي شود كه كنتاكتورهاي ژنراتور فعال شده اند.كار هستنده ( زير بار)

LOAD MAINS  : (سبز رنگ) هنگامي اين چراغ LED روشن مي شود كه كنتاكتورهاي جريان برق  فعال شده اند.

FUEL : (زرد رنگ) هنگامي اين چراغ LED روشن مي شود كه سلنوئيد سوخت در حال عملكرد است.(اين عمل قبل از استارت زدن فعال مي شود.) اين LED همچنان در حال كار است ، حتي اگر سوخت خروجي تا حالت توقف در حال عملكرد باشد.

START : ( زرد رنگ ) اين LED  هنگامي فعال است كه رلة استارت در حال كار است ( هنگام استارت زدن )

WAITING/COOLING : ( زرد رنك ) هنگامي نوشته ظاهر مي شود كه در حال دورة انتظار قبل و بين فعاليتهاي استارت ، دورة انتظار برقها ، دورة خنك كاري و دورة اتصال جريان.

PERIODIC MAINTENANCE REQUEST(احتياج به نگهداري دوره اي) :  ( قرمز) هنگامي اين نوشته چشمك مي زند كه ساعت از پيش برنامه ريزي شدة كاركرد موتور به اتمام رسيده باشد.

TEST/AUTO/PGM/MAN : روشن شدن اين نوشته مربوط به وضعيت عملكرد انتخاب شده دستگاه است . يكي از اين LEDها هميشه روشن است و حالت عملكرد انتخاب شده را تشان مي دهد.

7-2 : صفحة نمايش احتياج به نگهداري دوره اي :

( Periodic maintenance Request display) اين LED به جهت كمك به طور مناسب جهت نگهداري دوره اي ژنراتور طراحي شده است.دورة نگهداري اصولاً پس از ساعت كار مشخص موتور انجام مي شود. (به طور مثال هر 200 ساعت) ولي حتي اگر در حدود پايان رسيدن ساعت كاري موتور باشد ، نگهداري بايد در يك دامنة زماني معين انجام گيرد .(بطور مثال هر 12 ماه).

DKG-205 قابليت برنامه ريزي براي ساعت كاري موتور و حداقل زمان باقيماندة نگهداري و سرويس را فراهم مي كند.ساعت كار موتور قابل برنامه ريزي از 0 تا 750 ساعت در دفعات 50 ساعتي مي باشد. حداقـل زمان برنـامه ريزي بـين 0 تا 15 ماه مي باشد.اگر مقدار تمام برنامه ها 0 باشد ، اين بدين معنا است كه پارامترهاي (معيارهاي) ذكر شده بدون استفاده خواهند ماند . براي مثال P19=200  و P20=0 كه  GKG-205 بدين معنا است كه موتور هر 200 ساعت احتياج به سرويس و نگهداري دارد ، ولي در اين مثال محدودة زماني وجود نخواهد داشت. وقتي كه ساعات كاركرد موتور و محدودة زماني به پايان رسيده است ، چراغ LED (قرمز رنگ) به جهت احتياج به سرويس و نگهداري دوره اي شروع به چشمك زدن مي كند. با خاموش شدن صفحة ديجيتالي كلمة (SER) نمايش داده خواهد شد.

(آلارم) اخطار نشانگر اين است كه وضعيت تنظيم ژنراتور غير نرمال است و اغلب موجب مي شود تا فوراً موتور توقف نمايد.در حين عملكرد آلارم (اخطار) ، LED مربوط روشن خواهد شد و اگر گزينة رلة  آلارم انتخاب شود ، رلة آلارم اخطار روشن خواهد شد. به جز آلارم اضطراري ، LED آلارم (اخطار) روشن خواهد ماند و تنظيم عملكرد ژنراتور امكان پذير نخواهد بود . حتي اگر آلارم ( اخطار) از مبدا از بين برود.

به منظور راه اندازي مجدد شرايط اولية آلارم اخطار ، اولين انتخاب عملكرد حالتOFF مي باشد.

CHARGE ALARM : وقتي اين نوشته روشن مي شود. مربوط خرابي آلترناتور در حال قدرت است ، اين آلارم (اخطار) موجب توقف موتور نخواهد شد.

OVER LOAD ALARM : اگر از خروجي رلة بار زياد ( تحت بار زياد جريان) سيگنالي فرستاده شود اين نوشته روشن خواهد شد. اين آلارم ( اخطار) موجب خواهد شد تا ژنراتور از زير بار (توليد انرژي) آزاد شود ، ولي موتور تا پايان دورة خنك كاري كار خواهد كرد.

HIGH TEMPERATOR ALARM : اگر از طرف سوئيچ(كليد) درجه حرارت زياد آلترناتور سيگنالي فرستاده شود اين نوشته ظاهر خواهد شد.

احتياط : (هشدار)

اين كليد(سوئيچ) بايد در حالت عادي بسته باشد و به علت افزايش زياد درجه حرارت باز خواهد شد.اگر از اين ورودي استفاده نشود ، آنرا به ترمينال منفي برق DC (مستقيم) وصل كنيد.در غير اين صورت آلارم (اخطار) به طور مداوم فعال خواهد بود.اين عمل موجب مي شود ژنراتور تحت بار ، آزاد گردد ولي موتور تا پايان دورة خنك كاري كار خواهد كرد.

HIGH TEMPERATOR ALARM : هنگامي اين نوشته روشن مي شود كه از طرف ورودي درجة حرارت زياد سيگنالي ارسال شود.

OIL ALARM : اگر از ورودي فشار روغن سيگنالي ارسال شود اين نوشته روشن خواهد شد.پس از روشن شدن موتور تا 4 ثانيه اي آلارم (اخطار) به طور خودكار (كنترل شده) عمل خواهد كرد.وقتي فشار روغن به حد كافي رسيد ، واحد اخطار فشار روغن محو خواهد شد.

LOW COOLANT LEVEL ALARM :هنگامي كه از طرف سوئيچ مقدار آب رادياتور خنك كننده سيگنالي ارسال شود اين نوشته نمايان خواهد شد.

OIL HIGH TEMPERATOR ALARM : اگر از كليد ( سوئيچ) درجه حرارت بالاي روغن سيگنالي ارسال شود اين آلارم عمل خواهد كرد.

FREQUENCY ALARM : هنگامي كه فركانس آلترناتور در دورة طولاني (دردورهاي طولاني تر از زمان برنامه ريزي شده ) خارج از محدودة برنامه ريزي شده قرار گيرد اين آلارم (اخطار) روشن مي شود.4 ثانيه بعد از اينكه كليدهاي(كنتاكتورهاي) آلترناتور بسته شدند ، فركانس آلترناتور كنترل خواهد شد.

VOLTAGE ALARM : اگر ولتاژ حداقل يكي از فازهاي ژنراتوراز محدودة برنامه ريزي شده خارج گردد اين آلارم( اخطار) روشن خواهد شد. ولتاژ آلترناتور 4 ثانيه پس از عملكرد ، كنترل خواهد شد.

FAIL TO START : اگر بعد از تلاشهاي برنامه ريزي شدة استارت ، موتور نتواند روشن شود اين نوشته ظاهر خواهد شد.اين آلارم (اخطار)هنگامي از بين مي رود كه برقها (فازها) جريان داشته باشند تا موتور براي خرابي بعدي آماده باشد.

EMERGENCY STOP ALARM : اگر كليد توقف اضطراري فشرده شده باشد (وياكليد STOP كه در جلوي صفحة فرمان قرار دارد) ، اين آلارم (اخطار) فعال مي شود.اين آلارم (اخطار) پايدار و يكسره نيست. هنگامي كه سيگنال مربوطه قطع شود آلارم خاموش مي شود.اين ورودي به جهت جلوگيري و قطع خروجي ژنراتور استفاده مي گردد.(به طور مثال ; توسط يك تايمر (زمان سنج))

DC SUPPLY ALARM : هنگامي اين نوشته روشن است كه ولتاژ فراهم شدة DC (مستقيم) بيشتر از محدودة برنامه ريزي شده قرار داشته باشد.اين عمل(ظهور نوشته)با تأخير 2 ثانيه اي فعال مي شود. در صورتي كه ولتاژ توليدي DC برگردد و به كمتر از محدودة تنظيم شده برسد و اين عمل در كمتر از زمان 2 ثانيه تأخيري صورت مي گيرد و اين آلارم فعال نخواهد شد.جهت مقابله با خرابي آلترناتور در وضعيت شارژ اين محافظت به طور مخصوصي طراحي شده است.

SPARE 1 ALARM : اگر از ورودي آلارم يدكي 1 ، سيگنال فرستاده شود اين آلارم فعال مي شود.

SPARE 2 ALARM : اگر از ورودي آلارم يدكي 2 ، سيگنال فرستاده شود اين آلارم فعال مي شود.

SPARE 3 ALARM : اگر از ورودي آلارم يدكي 3 ، سيگنال فرستاده شود اين آلارم فعال مي شود.

9-2حالتهاي عملكرد : (Modes of Operation)

حالتـهاي عـملـكرد از طـريق فشـرده شدن كليدهاي جـلوي تابلـو فرمان انتـخـاب مي شوند.اگر در حين كار كردن موتور وضعـيت حالتها تعويض شود ، موتور خاموش مي شود. هنگامي كه ژنراتور در حال كار كردن است حالتهاي عملكرد را تعويض نكنيد.

OFF : در اين حالت ، كنتاكتورهاي برق انرژي خواهند داشت اگر ولتاژ فازها در محدودة برنامه ريزي شده باشند موتور خاموش خواهد شد.

MANOUL  : براي روشن و خاموش كردن ژنراتور به طور دستي از اي حالت استفاده مي شود. اگر وضعيت حالت دستي انتخاب شد ، رلة سوخت فعال خواهد شد و ژنراتور براي شروع به كار حاضر است.

START : از اين وضعيت موقعي استفاده مي شودكه روشن كردن ژنراتور در زمانهاي نا مشخص صورت گيرد.در اين حالت احتياج به داشتن فشار روغن نيست . وقتي كه ولتاژ فاز ژنراتور برقرار است و يا فركانس ژنراتور از10HZ بيشتر مي شود ، به طور اتوماتيك استارت زدن غير فعال خواهد شد حتي اگر دكمة استارت را فشار دهيم.

STOP : اين حالن براي از كار انداختن سلنوئيد سوخت به طور دستي به طور دلخواه و طولاني مدت استفاده مي شود.هنگامي كه دكمة STOP (توقف) فشرده مي شود ، كنتاكتور هاي ژنراتور نيز غير فعال خواهد شد.

MAINS/GENERATOR : هنگامي كه از اين وضعيت استفاده مي شود جريان برق ( فازها ) فعال شده و كنتـاكتور ژنراتور به طـور دستي ( غير اتوماتيـك ) فـعال مي شوند.اگر يك مرتبه فشار داده شود ، كنتاكتور برقها (فازها)فعال خواهند شد.(عمل مي كنند)

AUTO : براي ژنراتور و انتقال فازها (برقها) به طور اتوماتيك از اين حالت استفاده مي شود . اگر حداقل ولتاژ يكي از فازها از محدودة تنظيم شده خارج شوند ، كنتاكتورهاي برق غير فعال خواهند شد. بعد از پايان دورة انتظار ، موتور ديزل در زمانهاي برنامه ريزي شده روشن خواهد شد. هنگامي كه موتور روشن شد ، رلة محور فوراً غير فعال مي شود.بعد از اينكه ولتاژهاي فاز آلترناتور در محدوده قرار گرفت ، دستگاه براي دورة كنتاكتور ( اتصال دهنده) منتظر خواهد ماند و در نهايت انرژي به كنتاكتور ژنراتور رسيده و آنرا فعال خواهد كرد .

هنگامي كه ولتاژهاي تمام فازها در بين محدوده قرار گرفت ، موتور تا دورة انتظار به توليد برق ادامه خواهد داد و كنتاكتورهاي برقها (فازها) انرژي خواهند گرفت . اگر دورة خنك كاري بصورتي معين باشد ، در حال دورة خنك كاري ژنراتور به حركت خود ادامه خواهد داد. دستگاه براي مراحل توليد جريان برق بعدي حاضر خواهد شد.

TEST : هنگامي كه جريان فازها (برق) ژنراتور برقرار است يا اينكه ژنراتور در حال انتظار در حالت پشتيباني اضـطـراري است براي تسـت ژنراتـور مـورد استـفاده قرار مي گيرد.عملكرد ژنراتور شبيه حالت AUTO مي باشد ، ولي اگر فازها خاموش نباشند (جريان داشته باشند) كنتاكتور فازها غير فعال نخواهد شد. اگر فازها خاموش باشد (جريان نداشته باشند) ، كنتاكتورهاي فازها غير فعال خواهند شد ، و كنتاكتورهاي ژنراتور همچنان فعال خواهند ماند.وقتي كه جريان فازها دوباره صورت گرفت ، تغير فازها فراهم خواهد شد ، ولي اين در حالي صورت مي گيرد كه موتور همچنان در حال كار كردن است. در غير اينصورت براي خاموش كردن موتور كليد OFF را فشار دهيد.

PROGRAM : جهت برنامه ريزي تايمرها ، عملكرد محدوديتها و ساختار از اين دستور استفاده مي شود.

نگهداري
اخطار : دستگاه را باز نكنيد.

درون دستگاه قطعاتي كه قابل سرويس و تعمير باشند وجود ندارد

اگر لازم است ، توسط يك دستمال نرم رطوبت دستگاه را پاك كنيد . از عناصر شيميايي استفاده نكنيد.

4- رفع اشكال (TROUBLESHOOTING)

دكمة تنظيم ژنراتور هنگامي كه برق AC برقرار است فعال است.

امكان دارد ولتاژهاي فازها (برقها) از محدوده خارج شوند. با فشردن دكمة MENU ولتاژهاي AC را بخوانيد. ممكن است ولتاژهاي فاز (برق) بيشتر و يا كمتر از محدوده قرار گرفته شده باشند.در اين صورت به حالت PROGRAM رفته و محدوة حداقل و حداكثر ولتاژ AC  بررسي كنيد . اگر لازم بود ، دامنه حداقل و حداكثر محدوده را بيشتر كنيد.

پس از اينكه برق AC مجدداً برقرار شد  GEN SET (تنظيم ژنراتور) به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

محدودة ولتاژ AC را بيشتر كنيد مقدار محدوده ولتاژ AC ، 10 ولت است.

وقتي كه فازهاي AC خراب شد (افت كرد) حداقل (MIN)  محدوده افزايش يافته و حداكثر (MAX)  محدوده كاهش پيدا مي كند تا از ورود بار جديد جلوگيري كرده و اين بار اضافي به فازها منتقل شود.ولتاژهاي AC نشان داده شده روي دستگاه صحيح نيستند. مقدار خطاي دستگاه 5+/- ولت است.

اگر تنظيمات اشتباه صورت گيرند فقط در حالي كه موتور در حال كار كردن است ، ممكن است. اشكال از شارژ آلترناتور و يا رگلاتور (تنظيم كننده) روي موتور باشد.اتصال شارژ آلترناتور را جدا كرده و به بررسي و جداسازي اشكال بپردازيد.

هنگامي كه برق اصلي AC  نمي تواند به سلنوئيد سوخت انرژي برساند و لذا دستگاه استارت نمي خورد و همچنين چراغ فشار روغن چشمك مي زند :

دستگاه ولتاژ منفي باطري را براي ورودي فشار روغن فراهم نكرده است :

–        سوئيچ فشار روغن اتصال ندارد.

–        سيم اتصال كليد (سوئيچ) فشار روغن قطع شده است.

–        سوئيچ فشار روغن خراب است.

–    سوئيچ فشار روغن دير ( باتأخير) بسته مي شود.اگر فشار روغن افت كند ، دستگاه شروع به كار خواهد كرد . در انتخاب كليد (سوئيچ) فشار روغن ممكن است جابجايي صورت گرفته است.

بعد از اولين تلاش استارت موتور روشن نمي شود ، سپس دستگاه دوباره استارت نمي زند و  LED فشار روغن OIL PRESSURE چشمك مي زند :

–    سوئيچ فشار روغن خيلي با تأخيربسته مي شود. پس حواس دستگاه به فشار روغن متمركز مي شود ، كه استارت عمل نخواهد كرد.وقتي كه فشار روغن افت مي كند.سيستم شروع به كار مي كند.ممكن است در انتخاب سوئيچ فشار روغن جابجايي صورت گرفته است.

هنگامي كه جريان برق AC (متناوب) قطع مي شود.موتور شروع به كار مي كند . ولي چـراغ آلارم ( اخطار ) FAIL TO START را نـشان داده و سپس موتور متوقف مي شود:

–    ولتاژ فاز ژنراتور به دستگاه متصل نيست . اندازه بگيريد ولتاژ AC را بين ترمينالهاي L1 و نول ژنراتور (خنثي) كه در پشت دستگاه قرار گرفته است.اين عمل هنگامي كه موتور در حال كار است صورت مي گيرد.ممكن است فيوز محافظ فاز ژنراتور خراب شده باشد

امكان دارد اتصال غلط رخ داده است . اگر همه چيز صحيح است ، فيوز را دوباره وصل كرده و سپس دستگاه را دوباره بررسي كنيد.

دستگاه كند عمل مي كند:

–        ولتاژ آلترناتور با تغيير افزايش مي يابد. همچنين ولتاژ ژنراتور كمتر از 10 ولت است.

دستگاه با وجود فركانس عمل استارت زدن را حذف مي كند ، تنظيم فركانس نيازمند حداقل 10 ولت است . اگر از اين وضعيت اجتناب كنيم ، تنها راه حل ، اضافه كردن يك رلة كمكي مي باشد. سيم پيچ رله بايد بين منفي (-) باطري و ترمينال لامپ شارژ آلترناتور نصب گردد. كنتاكتهاي رله در حالت عادي بسته هستند و با خروجي دكمة START دستگاه به طور رديفي اتصال را برقرار خواهد كرد . بنابراين هنگامي كه چراغ لامپ شارژ خاموش شد عمل استارت زدن حذف خواهد شد.

دستگاه عمل نمي كند :

– ولتاژ توليدي DC (مستقيم) را بين ترمينالهاي مثبت و منفي كه در پشت دستگاه قرار دارند اندازهگيري كنيد. اگر صحيح بود ، تمام فيوزها را خاموش كرده ، سپس تمام فيوزها را روشن كنيد ، و اين كار را از فيوز تأمين برق DC شروع كنيد. سپس براي دستگاه تلاش دوباره صورت دهيد.

5- برنامه ريزي (PROGRAMING)

حالت برنامه ريزي براي استفاده به برنامه ريزي تايمرها ، دامنة عملكرد و ساختار (پيكربندي) دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد. براي وارد شدن به حالت برنامه ريزي ، دكمة PGM را فشار دهيد . وقتي كه وضعيت برنامه ريزي انتخاب شد ، وقتي حروف PR روشن شد

–    حالت برنامه ريزي انتخاب شده است . هنگامي كه دكمة MENU را فشار دهيد شمارة برنامه نشان داده خواهد شد . در اين موقعيت تمام پارامترهاي برنامه ها در اختيار قرار خواهندگرفت و با استفاده از كليدهاي  ñ   و  ò   مي توان مقدار را زياد يا كم نمود.

مقادير برنامه ريزي شده در حافظة از بين نرفتني ذخيره مي شوند.كه با از بين رفتن انرژي برق اين حافظه از بين نمي رود. براي خارج شدن از حالت برنامه ريزي دكمة OFF  را فشار دهيد.

P01 : حد پائين ولتاژ برق :

اگر ولتاژ يكي از فازها كمتر از محدوده شود ، اين بدين معنا است كه فازها خاموش هستند و شروع به انتقال به ژنراتور در حالت اتوماتيك و تست صورت مي گيرد.

P02 : حد بالاي ولتاژ برق :

اگر ولتاژ يكي از فازها بيشتر از محدوده شود ، اين بدين معنا است كه فازها خاموش هستند و شروع به انتقال به ژنراتور در حالت اتوماتيك و تست صورت مي گيرد.

P03 : حد پائين ولتاژ ژنراتور :

اگر ولتاژ فازهاي ژنراتور در حال تغذية بار كمتر از محدوده شد ، اين بدين معنا است كه ولتاژ ژنراتور از بين رفته و موتور متوقف خواهد شد.

P04 : حد بالاي ولتاژ ژنراتور :

اگر در هنگام تغذية بار (توليد برق) ولتاژ ژنراتور بيشتر از محدوده باشد ، اين بدين معنا است كه ولتاژ از بين رفته و موتور خاموش خواهد شد.

P05 : حد پائين فركانس :

اگر فركانس ژنراتور كمتر از اين مقدار شد ، پس از تأخير تايمر فركانس موجب عملكرد آلارم ( اخطار) خواهد شد.

P06 : حد بالاي فركانس :

اگر فركانس ژنراتور بيشتر از اندازه شود ، پس از تأخير تايمر فركانس موجب عملكرد آلارم ( اخطار) خواهد شد.

P07 : تأخير فركانس : اين زمان فاصلة بين خارج شدن فركانس از محدوده تا زماني كه آلارم عمل مي كند ، مي باشد.

P08 : حد بالاي تأمين برق DC : اگر برق توليدي DC بيشتر از محدوده شود ، بعد از گذشت 21 ثانيه موجب فعاليت آلارم ( اخطار مي شود) و موتور ديزل توقف خواهد كرد . اين آلارم به طور مخصوصي طـراحي شـده است كه از خرابي دستـگاه كه موجب خرابي و شكست شارژ آلترناتور مي شود جلوگيري مي كند.

P09 : تعداد استارتها : نشان دهندة بيشترين تعداد تلاشهاي استارت مي باشد.

P10 : انتظار قبل از تايمر استارت : مدت زمان انتظار بين سوخت فراهم شده و فرمان استارت است.

P11 : انتظار قبل از تايمر استارت : مدت زمان انتظار فاصلة بين 2 استارت زدن است.

P12 : تايمر استارت : اگر ژنراتور قبل از تايمر شروع به كار كند ، استارت به طور خودكار غير فعال خواهد شد.

P13 : تايمر توقف : همان تايمر فعال سازي سلنوئيد توقف است. در صورتي كه حالت موتور آمادة استارت باشد ، 0 صفر را وارد كنيد.

P14 : تايمر انتظار جريان برقها ( فازها) : اين مدت زمان بين ورودي ولتاژ برقها در محدوده و هنگامي كه كنتاكتورهاي ژنراتور غيرفعال مي شوند.

P15 : تايمـر خنك كاري : پس از اينـكه با به فازها منتـقل شد ، به دوره اي گـفته مي شود كه ژنراتور با هدف خنك كاري شروع به كار مي كند.

P16 : تايمر كنتاكتور (اتصال دهنده ها) فازها : اين دوره ، مدت بعد از زماني است كه كنتاكتورهاي ژنراتور غير فعال هستند و قبل از اينكه كنتاكتورهاي فازها فعال شوند.

P17 : تايمر كنتاكتور ژنراتور : اين دوره مدت زماني بعد از اينكه فازهاي ژنراتور در محدوده قرار گرفتند و قبل از اينكه كنتاكتورهاي ژنراتور فعال شده اند.

P18 : ساختار رله : ساختار رلة سوخت و رلة كمكي.

وظيفة رلة سوخت وظيفة رلة كمكي مقدارp18
فعال سازي قبل از استارت اخطار ( آلارم ) 00
فعال سازي قبل از استارت سوخت ( در حال توقف ) 01
فعال سازي قبل از استارت پيش حرارتي 02
فعال سازي قبل از استارت خفه كن ( شوك ) 03
فعال سازي حال توقف اخطار ( آلارم ) 04
فعال سازي حال توقف سوخت ( در حال توقف ) 05
فعال سازي حال توقف پيش حرارتي 06
فعال سازي حال توقف خفه كن ( شوك ) 07

P19 : دورة سرويس و نگهداري (ساعت موتور) : اين سرويس و نگهداري دوره اي موتور است و به طول كاركرد موتور بستگي دارد.

P20 : سـرويس و نگهداري دوره اي (در حال كار) : اين محدودة نگهداري دوره اي (هر ماه) ، بايد دقيقاً رعايت شود حتي اگر محدودة كار موتور از سرحدش تجاوز نكرده باشد.

6 . تنظيمات : (كاليبراسيون)

براي ورود به حالت تنظيم ، دكمة OFF را بفشاريد و نگهداريد ، سپس دكمة PGM را فشار دهيد . شمارگان سمت راست ولتاژ با استفاده از كليدهاي (  ñ  ) و ( ò  ) مقدار را تغير خواهد داد. براي جزئيات بيشتر به فصل برنامه ريزي در كتابچة راهنما مراجعه كنيد.

P22 : تنظيم صفحة ولتاژ فازها و ژنراتور :

ولتاژهاي فاز برق را برقرار كنيد. اين ولتاژ را با يك مولتي متر ( ولت متر) ديجيتالي تنظيم كنيد . (بين فاز و نول) .پارامتر P22 را تنظيم كنيد تا اينكه همان مقدار ولتاژ مولتي متر مربوط را نشان دهد. ساير ولتاژهاي فاز را با فشار دادن دكمة MENU در حالت AUTO چك كنيد.( حداكثر خطا = 2ولت )

P23 : كاليبراسيون (تنظيم) صفحة ولتاژ تأمين برق DC :

ولتاژ برق DC را با يك مولتي متر ديجيتالي اندازه گيري كنيد. پارامتر (مقدار) P23 را تنظيم كنيد ، تا اينكه صفحة مربوط همان ولتاژ مولتي متر را نشان دهد.

(حد اكثر خطا 2/ . ولت است)

مشخصات فني :

كنترل مرحله : ريز پردازندة (8) بيتي .

ولتاژ برق : 250 VAC (حداكثر)

فركانس برق : 50 تا 60 هرتز HZ

نوع سيستم برق : TN يا TT

ولتاژ آلترناتور : 250 VCA (حداكثر)

طبقة اندازه گيري : CAT II

دامنة تأمين برق DC : 9 تا 33  – V-DC

4 تا 33  – V-DC

مصرف جريان برق : 100  MADC در حالت معمولي و …………….

درجة خروجي كل جريان DC : A10 آمپر DC

درجة خروجي كل جريان AC : A10 آمپر AC

ميزان جريان براي هريك از جريانهاي خروجي :10 ARMS

سيم داده ها : سريال در حد معقول (ترجيحاً در حد RS-232)

برنامة كامپيوتري مورد نياز : MS WINDOWS

دامنة درجه حرارت عملياتي   (درجة فارنهايت 14)    C°10 درجة سانتيگراد تا C°60 درجة سانتيگراد تا C°60

دامنة درجه حرارت انبار : ( F°4- )    C°20-  تا  C°80   ( F°176 )

حداكثر رطوبت : 95% غير متراكم

ابعاد : 70*144*72 ميلي متر ( D*H* W)

ابعاد پاية بازشو : حداقل 160*140 ميلي متر

وزن : تقريباً 300 كيلوگرم

–        دقت :

ولتاژ فاز : 2%+1 ولت

ولتاژ باطري : 2%+2 ولت

فركانس ژنراتور : 5/0+/- هرتز

مادة تشكيل دهندة حفاظ : ABS نسوز مقاوم با درجه حرارت بالا.

هشدار:

فشارهاي وارده كه بيشتر از دامنة مجاز فوق باشند مي توانند منجر به افت سطح توليد برق دستگاه شوند.

 

 8- گواهي كيفيت محصول :

اين دستگاه با دستورالعملها و قوانين اتحادية اروپا سازگار است.

(ساير اطلاعات مربوط به گواهي تأييدية اروپا و انجمن مهندسين برق و ……. مي باشد).

 

 

    

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *