سرمایه‌گذارن (متقاضیان احداث نیروگاه تولید پراکنده) برای دریافت  کلیه مجوزهای از شرکت‌های برق می‌باید اقدام  به تهیه و تدوین دو گزارش (گزارش فنی و گزارش مالی) صورت پذیرد .

شرکت دیزل گستر  با دراختیار داشتن افراد متخصص و با دراختیار داشتن نرم افزارهای اقتصادی و فنی، گزارش‌های مزبور را تهیه و تدوین می نماید.